20:56
3
இலைக்குரியமரபுப்பெயர்கள்

இலை        -    மா,பலா,வாழை
ஓலை        -    தென்னை,பனை,கமுகு,ஈஞ்சு,தாழை
தாள்        -    நெல்,புல்                   பிஞ்சுக்குரிய மரபுப்பெயர்கள்

    கச்சல்        -    வாழையின் இளம்பிஞ்சு
    குரும்பை        -    தென்னையின் இளங்காய்
    நுங்கு        -    பனையின் இளங்காய்
    வடு            -    மாவின் இளம்பிஞ்சு
    மூசு            -    பலாவின் பிஞ்சு

                 குலைக்குரிய மரபுப்பெயர்கள்

    குலை        -    வாழை,முந்திரி,ஈஞ்சு,என்பவற்றின் காய்த்தொகுதி
    கொத்து        -    மா,புளி,என்பவற்றின் காய்த்தொகுதி
    கதிர்        -    நெல்,சோளம்,என்பவற்றின் காய்த்தொகுதி
    தாறு        -    வாழைக்குலை

                  வித்துக்குரிய மரபுப்பெயர்கள்

    கொட்டை    -    மா,பலா,புளி
    மணி        -    நெல்,சோளம்
    விதை        -    கத்தரி
    முத்து        -    ஆமணக்கு

                  உள்ளீட்டுக்குரிய பெயர்கள்

    அரிசி        -    நெல்,கம்பு,வரகு,திணை
    சதை        -    மா,வாழை
    சுளை        -    தோடை,பலா
    பருப்பு        -    கத்தரி,மிளகாய்

                    பிற மரபுப்பெயர்கள்

    ஆட்டுமலம்                           -    பிழுக்கை
    கழுதைமலம்                          -    விட்டை
    பறவைமலம்                        -    எச்சம்
    மாடு,எருமைமலம்            -    சாணம்
 யானை,குதிரை,ஒட்டகம்
என்பவற்றின் மலம்              -    இலத்தி,இலண்டம்

                               நிலங்கள்

    குறிஞ்சி        -    மயலயம்,மலை சார்ந்த இடமும்
    மருதம்        -    வயலும்,வயல் சார்ந்த இடமும்
    முல்லை        -    காடும்,காடு சார்ந்த இடமும்
    பாலை        -    மணலும்,மணல் சார்ந்த இடமும்
    நெய்தல்    -    கடலும்,கடல் சார்ந்த இடமும்


    ஆடு மேய்ப்பவன்                                          -          இடையன்
    பசு மேய்ப்பவன்                                               -    ஆயன்,இடையன்
    குதிரை,யானை,தேர்செலுத்துவபன்        -    வலவன்
    வானூர்தி செலத்துவபன்                            -    வலவன்


அக்சயன் 

3 comments: